Xenotilapia Boulenger, 1899
  • Parectodus Poll, 1942; (synonym)
  • Stappersetta Whitley, 1950; (synonym)
  • Stappersia Boulenger, 1914; (synonym)
  • Stapersia; (synonym)


9.9.2020 (13)Additional information sources: